راهنمای اصلی سیستم حسابداری مالی

مراحل بستن حسابهای سود و زیان و ترازنامه ای در پایان دوره مالی

مراحل بستن حسابها در پایان دوره مالی ، در روش ادواری

امکان کپی طبقه بندي حسابها از یک سال به سال بعد با عمل بازسازی اضافه شد.
در فرم مرور حسابها ، کلید بازگشت در زمان استفاده از کلیدهای کل،معین و .. به دفتر کل فعال شد.
تغییرات در چاپ سند با فرمت انگلیسی انجام شد.
قابلیت تبدیل اسناد حسابداري با کدینگ دلخواه کاربران  در قسمت عملیات کمکی  اضافه شد.
در مرور حسابها امکان جستجو از کل به جزء  و تفصيلي  اضافه شد.
9334
9270
9254
9188
9171